THẠC SĨ TRẦN LÊ PHƯƠNG QUỲNH

Thạc Sĩ Trần Lê Phương Quỳnh có kinh nghiệm làm việc nhiều năm cho các công ty nước ngoài và Việt Nam.

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN
● Cử Nhân Thương Mại
  - Trường Đại Học RMIT (Úc)
● Thạc Sĩ Tiếp Thị và Quảng Cáo
  - Đại Học Solvay Brussels School (Bỉ)