Kế Toán

Loan Lê cung cấp các dịch vụ:

- Thiết lập hệ thống kế toán

- Kiểm tra, điều chỉnh sổ sách, chứng từ

- Tư vấn thuế