Đầu tư

Loan Lê cung cấp các dịch vụ:

- Tư vấn tái cơ cấu Doanh Nghiệp

- Thẩm định dự án đầu tư

- Quản lý đầu tư